Thông báo kế hoạch lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý vận hành và khai thác công trình hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên

01/03/2019

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: UBND thành phố Vĩnh Yên.

- Địa chỉ: số 9 - đường Lê Lợi - phường Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211.3861.202.

2. Tên công trình thông báo: Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 24/01/2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên: Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND thành phố Vĩnh Yên.

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác và đầu tư công trình Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên:

I. Danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn cần đầu tư mới:

1. Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.

II. Chính sách ưu đãi:

Theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn vốn thực hiện: Do nhà đầu tư huy động, Nhà đầu tư thực hiện sẽ được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố Vĩnh Yên theo quy định.

III. Hồ sơ đăng ký:

1. Hồ sơ đăng ký:

- Văn bản đề nghị tham gia quản lý, khai thác và đầu tư công trình;

- Giấy chứng nhận thành lập hoặc tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Bản sao các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Phương án đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành và khai thác công trình.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7h30 ngày 01/3/2019 đến trước 16h30 ngày 30/3/2019 (30 ngày).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đầu tư, quản lý vận hành và khai thác công trình nêu trên đề nghị gửi hồ sơ đăng ký đến UBND thành phố Vĩnh Yên (qua phòng Quản lý đô thị thành phổ Vĩnh Yên).

Nguồn: UBND thành phố Vĩnh Yên
(Hồ sơ công trình đính File kèm theo)

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào