Thông báo 100/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 05 ô đất thuộc khu đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá QSDĐ tại xã Định Trung

07/06/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào