Thông báo 101/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 14 ô đất thuộc khu dân cư Sốc Lường, phường Hội Hợp...

07/06/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào