Thông báo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP Vĩnh Yên (Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Bản đồ KH sử dụng đất...)

30/09/2019
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào