Thôg báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 10 ô đất thuộc khu đất đấu giá QSD dất tại khu vực dọc QL2C, TDP Lai Sơn....

06/12/2019

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào