Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 20 ô đất thuộc khu Trung tâm VHTT phường Hội Hợp.....

03/01/2020
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào