Thông báo số 28/TB-HĐXT của HĐXT CHT quân sự phường Khai Quang V/v Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Khai Quang

18/02/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào