Thông báo: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 06 ô đất thuộc khu tái định cư thuộc khu đất dịch vụ, tái định cư và đấu giá QSDĐ tại xã Định Trung...

06/02/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào