Thông báo số 30/TB-UBND V/v Tạm dừng thực hiện tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm để thực hiện Quyết định số 392/QĐ-KPHQ ngày 27/02/2020 của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên...

17/03/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào