Thông báo số 53/TB-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2020 của UBND thành phố về tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Vĩnh Yên năm 2020

25/03/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào