Thông báo 297/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá thuê quyền sử dụng đối với 56 ki ốt tâng 3 chợ Vĩnh Yên

13/11/2020

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào