Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

12/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào