Thông báo 295/TB-UBND: Kết quả của các thí sinh tham gia thi viết tại vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2021

15/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào