Thông báo số 03/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 1100 đất thuộc khu Trung tâm VHTT phường Hội Hợp

06/01/2022
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào