Thông báo 87/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 thửa đất thuộc khu đất đấu giá TDP Hán Lữ (Khu 2), phường Khai Quang...

16/03/2022

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào