Đảng bộ lãnh đạo nhân dân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, tập trung sản xuất chi viện cho chiến trường miền Nam (1965-1968) 21/08/2017

Với những thành tích nổi bật trên mặt trận sản xuất và chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thị xã Vĩnh Yên được Chính phủ tặng thưởng 466 Huân chương kháng chiến chống Mỹ

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 21/08/2017

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Đại hội lần thứ II là Đại hội kháng chiến. Đại hội này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”

Tiến hành khôi phục, cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội theo hướng xã hội chủ nghĩa (1955-1960) 21/08/2017

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ tháng 7/1954 lập lại hòa bình ở Đông Dương

Vĩnh Yên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (8/1949-7/1954) 18/08/2017

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc đã bước sang năm thứ 4. Ở tỉnh Vĩnh Yên, cuộc kháng chiến chính thức bắt đầu từ ngày 18/8/1949 khi thực dân Pháp tập trung 3.000 quân mở chiến dịch Canigu đánh chiếm Phúc Yên, Vĩnh Yên.

Tiếp tục củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng chuẩn bị kháng chiấn (1947-1949) 18/08/2017

Ngày 12/12/1946, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” với phương châm kháng chiến toàn dân, tòa diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.

Cách mạng thánh Tám năm 1945 và cuộc đấu tranh chống quân Tưởng, tay sai (8/1945-8/1946) 17/08/2017

Sau 1 năm, từ tháng 8/1945 nhân dân thị xã Vĩnh Yên đã tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ, khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Hồ Chủ Tịch

Đảng bộ thị xã ra đời lãnh đạo nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 1940-1945 17/08/2017

Trước tình hình đó, Đảng ta chỉ thị cho các cán bộ hoạt động hợp pháp phải rút vào hoạt động bí mật, phải xây dựng các cơ sở bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, biến nông thôn thành căn cứ địa rộng lớn của cách mạng.

Các tin đã đưa ngày: