Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018

10/07/2018

Sáng ngày 10/7/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh (AN) thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho gần 80 cán bộ thuộc đối tượng 4 của thành phố Vĩnh Yên.

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

 

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận, học tập 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sạch pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và được tìm hiểu nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, DQTV, Nghĩa vụ quân sự, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên…

Lớp bồi dưỡng nhằm, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, củng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, góp phần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào