Năm 2019, Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 4

29/05/2019

Năm 2019, Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố sẽ mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 4. Dự kiến thời gian mở lớp từ tháng 7 đến tháng 10/2019.

Theo đó, học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ,...

Với những kiến thức quan trọng, thiết thực được trang bị tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp học viên vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác.

                                                                                 T/h: Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào