UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố

10/06/2019

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố. Tại kế hoạch đã triển khai nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng và các phòng ban liên quan.

Theo đó, sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tập hợp, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật An ninh mạng, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và của ngành, đơn vị, địa phương mình có liên quan đến Luật An ninh mạng để đề xuất thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2020. Việc tham gia ý kiến và đề xuất xây dựng văn bản thi hành Luật được thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Công an thành phố phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng làm công tác chuyên trách, kiêm nhiệm bảo vệ an ninh mạng của các phòng, ban, đơn vị và địa phương, số quản lý hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo…

Kế hoạch được triển khai thực hiện nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

                                                            T/h: Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào