Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019

16/07/2019

 

Sáng ngày 16/7/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh (AN) thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 50 cán bộ thuộc đối tượng 4 của thành phố.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận, học tập 06 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đàn cộng sản, chíh sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và được tìm hiểu nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, DQTV...

 

Đại diện Ban CHQS thành phố phát biểu chỉ đạo tại lớp học

 

Qua lớp học, các học viên đươc trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Qua đó, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần  giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào