Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019

20/08/2019

 

Sáng ngày 20/8/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh (AN) thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho gần 80 cán bộ thuộc đối tượng 4 của thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và được tìm hiểu nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, DQTV...

 

 

Qua lớp bồi dưỡng,  giúp các học viên nắm được những nội dung chủ yếu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; các nội dung cơ bản về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh... Từ đó, vận dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần  giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Thu Hà - Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào