Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên khai mạc lớp tập huấn cán bộ DQTV năm 2020

03/12/2019

Sáng ngày 3/12/2019, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ DQTV năm 2020 cho gần 70 chiến sỹ DQTV là Trung đội trưởng cơ động các xã, phường và Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng các đơn vị tự vệ trên địa bàn thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian 5 ngày, các chiến QDTV được học tập, quán triệt các nội dung trong công tác chính trị: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện của DQTV; một số nội dung cơ bản của pháp luật về NVQS, DBĐV, giáo dục quốc phòng và an ninh...

Ngoài ra, các chiến sỹ còn được học tập các nội dung về điều lệnh, cập nhật một số thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tại thao trường, bãi tập, các chiến sỹ DQTV còn được huấn luyện về kỹ thuật trong chiến đấu...

 

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác DQTV nắm vững nguyên tắc tổ chức xây dựng huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV và thống nhất việc tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện DQTV; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, sử dụng các loại vũ khí, không ngừng củng cố nâng cao nhận thức vai trò, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm độ tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền trong xử lý các tình huống, góp phần giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thu Hà - Thu Hằng

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào