Phường Hội Hợp: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 5 năm 2012

15/10/2012

               Sáng ngày 15/10, phường Hội Hợp đã  tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 5 cho 85 đồng chí là cán bộ trưởng đoàn thể các tổ dân phố và đảng viên trong đảng bộ.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 4 chuyên đề về: Xây dựng nền quốc  phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản các Luật: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt thêm hai chuyên đề bổ trợ đó là: Một số vấn đề cơ bản về Dân tộc, Tôn giáo… Và xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cấp thôn, tổ dân phố, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…..

 

 

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, để mỗi cán bộ, đảng viên vận dụng tốt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương. Góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việt Cường

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào