UBND Thành phố Vĩnh Yên triển khai kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

05/03/2021

Nhằm quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Luật GDQP&AN một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. UBND Thành phố Vĩnh Yên đã triển khai kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Theo kế hoạch, trong năm 2021 thành phố thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Luật GDQP&AN và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác GDQP&AN đến toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định, nhất là đội ngũ cán bộ mới được đề bạt, bổ nhiệm và cán bộ chưa được bồi dưỡng. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức QP&AN, Luật GDQP&AN cho các đối tượng;  đặc biệt là đối tượng 4, đối tượng là học sinh, sinh viên;  các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị; để mọi người dân nâng cao cảnh giác cách mạng, nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào