Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

09/08/2018

Sáng ngày 9/8/2018, Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian 04 ngày, từ 09-12/8/2018 trên 100 học viên được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, từ đó trên cương vị công tác làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, BGH nhà trường thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, góp phần cùng thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

 

                                                                       T/h: Thu Hằng - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào