Chi bộ Đông Nghĩa với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

04/06/2019

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua, Chi bộ Đông Nghĩa thuộc Đảng bộ phường Đồng Tâm đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với duy trì, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hiện chi bộ có gần 40 đảng viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Đồng Tâm, chi bộ đã tổ chức và thưc hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết chi bộ đề ra.

Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, thực hiện tốt việc gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ đã có nhiều đổi mới trong cách thức sinh hoạt, trên cơ sở bám sát quy chế hoạt động của chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy. Nội dung, chương trình sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng và được chi ủy, hoặc bí thư chi bộ thông báo trước cho đảng viên để có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm được đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm làm nội dung thảo luận. Do đó, kịp thời nắm bắt những ý kiến của nhân dân, là cầu nối để cấp ủy, chính quền địa phương giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bám sát thực tế của TDP là 65% dân số sống bằng sản xuất nông nghiệp, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây con, giống mới năng xuất cao vào sản xuất, chăn nuôi. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm tại địa bàn là 17 ha, cho tổng giá trị đạt trên 1,5 tỷ/năm. Người dân đã phát triển đàn vật nuôi, với trên 60.000 con, cho doanh thu khoảng trên 2,8 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, chi bộ cũng tuuyên truyền, khuyến khích các hộ phát triển ngành nghề dịch vụ, hiện số lao động của TDP làm tại các công ty, doanh nghiệp là 250 lao động, có thu nhập ổn định từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, các phong trào của địa phương, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chấp hành tốt 17 nội dung về cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đô thị, không lấn chiếm long đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Hàng năm, TDP có 96% hộ gia đình đạt GĐVH, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%...Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được chi bộ quan tâm chú trọng và thực hiện có hiệu quả, hằng năm chi bộ luôn đạt TSVM. Theo Nghị quyết dại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ Đông Nghĩa phấn đấu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%, tỷ lệ hộ gia đình đạt GĐVH là 97%, hàng năm không có người sinh con thứ 3; 100% đảng viên hoàn thành niệm vụ, chi bộ đạt TSVM.

Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng, góp phần phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình địa phương; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào