Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở thành phố Vĩnh Yên

03/05/2018

02 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ thành phố gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thành phố có hiệu quả, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ Vĩnh Yên có 40 chi, Đảng bộ trực thuộc, với trên 7.000 đảng viên. Để triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05, Thành ủy đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đến cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là “làm theo” cho cán bộ chủ chốt của thành phố, sau đó tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 02 năm (2017-2018), Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai nghiên cứu, học tập theo hình thức học trực tuyến đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời thực hiện thí điểm việc học tập trực tuyến cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường Hội Hợp. 40/40 chi, Đảng bộ  trực thuộc Thành ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên phù hợp với tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

 Trên cơ sở đó, Các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác ở từng chuyên đề năm, gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiêu biểu như ngành GD&ĐT thành phố, vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện “Dân chủ- kỷ cương- tình thương- trách nhiệm”. Ngành Y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức “Lương y như từ mẫu”, gắn với thực hiện tốt “12 điều Y đức”. Ngành Công an thực hiện học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”…Có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ, từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả trong học tập và làm theo Bác ngay từ cấp cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, địa phương; phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống được ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố và đảng viên các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy tham dự sinh hoạt tại các khu dân cư để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm trước dân. Qua đó, nhiều vụ việc được giải quyết như công tác quản lý đô thị, đền bù, GPMB, VSMT, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách…Cùng với đó, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền hàng năm. Kết quả, năm 2017, Đảng bộ thành phố có 59,29% chi, Đảng bộ đạt TSVM, có trên 67,61% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11,34% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt, cán bộ là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu phụ trách những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh vi phạm. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng TSVM. Trong 02 năm, Thành ủy đã xây dựng 02 chương trình  với 05 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát. Đã thi hành kỷ luật 53 đảng viên, 02 tổ chức cơ sở Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của đảng bộ thành phố, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thời gian tới, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định nội dung đột phá cần thực hiện; lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực sự làm chuyển biến rõ nét; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thưc hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng trong việc phát huy năng lực, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

T/h:  Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào