THÀNH PHỐ VĨNH YÊN HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ LOẠI I

30/01/2019

Đ/c Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

        Sau gần 4 năm được công nhận là đô thị loại II, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về kinh tế, văn hóa và xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn được nâng cao, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng đồng bộ, điện đại… Xuyên suốt qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, Vĩnh Yên luôn đặt ra mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại và đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu này đã được cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể: “Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh.”

 

Với quan điểm Vĩnh Yên phải có trách nhiệm đi trước một bước trong sự nghiệp CNH - HĐH, làm động lực, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, phát huy nội lực, xây dựng Vĩnh Yên phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra những dấu ấn phát triển vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Kinh tế của thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 50.390 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 43.100 tỷ đồng, tăng 18,4%; Dịch vụ ước đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 7,9%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 290 tỷ đồng, tăng 0,9%. Cơ cấu kinh tế (tính theo giá trị sản xuất), tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiểm 83,2%; dịch vụ 16,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 0,7%. Sản xuất kinh doanh phát triển toàn diện tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ về thu, chi ngân sách, tổng thu ngân sách của thành phố năm 2018 ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng, chi ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trên cơ sở đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Năm 2018, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa ước đạt 94%, tỷ lệ thôn TDP văn hóa ước đạt 88%. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 1,22%. Đã giải quyết việc làm mới cho 1.364 lao động.

Song song với đó, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng đô thị Vĩnh Yên so với các tiêu chuẩn của đô thị loại I; đề ra lộ trình và các giải pháp tập trung hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, cũng như duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được thành phố xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc kiến thiết đô thị, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị. UBND thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 10 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 609,86 ha; thực hiện việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh theo phân cấp 10 quy hoạch với tổng diện tích 34,3 ha. Đặc biệt, đã phối hợp Sở Xây dựng tiến hành lập và trình UBND tỉnh phê duyệt 11/22 khu quy hoạch cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố… Công tác cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân và cấp phép thi công công trình được thành phố thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian cấp phép và phù hợp với các quy hoạch được duyệt, trong năm thành phố đã cấp 520 giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân và 03 giấy phép thi công công trình trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án về chỉnh trang đô thị. Quá trình thực hiện các tiêu chí đô thị loại I, thành phố Vĩnh Yên luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành để hỗ trợ Vĩnh Yên trong quá trình xây dựng đô thị loại I. UBND tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố, thực hiện các quy hoạch khu dân cư, khu đô thị; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn để hỗ trợ thành phố hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí của đô thị loại I…

 

Thành phố Vĩnh Yên hướng tới Đô thị loại I vào năm 2019

 

 Đối chiếu với 5 tiêu chí đánh giá đô thị loại I, thành phố Vĩnh Yên đã cơ bản đáp ứng được 3 tiêu chí về: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan đô thị. Hiện nay, thành phố còn 2 tiêu chí chưa đáp ứng được là: Quy mô dân số và Mật độ dân số. Để khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm, trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được Chính phủ phê duyệt, thành phố đã báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho phép mở rộng không gian đô thị Vĩnh Yên (theo nguyên tắc không sáp nhập, không mở rộng địa giới hành chính).

Phấn đấu cơ bản hoàn thành các  tiêu chí của đô thị loại I là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Vĩnh Yên đặt ra trong năm 2019. Nhiệm vụ trên càng ý nghĩa hơn khi đây là năm quan trọng, đánh dấu 120 năm xây dựng và phát triển của đô thị Vĩnh Yên (1899 - 2019). Để đạt được mục tiêu trên, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị; tập trung chỉnh trang đô thị, hình thành một số điểm nhấn trong phát triển đô thị, phát triển không gian kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường. Cùng với đó, thành phố tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - ngư nghiệp, phấn đấu kinh tế tăng trưởng 16,3% so với năm 2018. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, sinh thái cho sự phát triển bền vững của thành phố; thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động xã hội phù hợp hơn với sự phát triển của một thành phố dịch vụ chất lượng cao; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thành phố về văn hóa ứng xử trong giao tiếp, trong hoạt động dịch vụ - thương mại, xây dựng hình ảnh con người Vĩnh Yên văn minh, thanh lịch và thân thiện…/.

 

N.M.S

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào