ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

30/01/2019

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên với hơn 7.700 đảng viên, sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, lãnh đạo toàn diện, Vĩnh Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tăng 16,7% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 ước thực hiện 2.647,475 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước phù hợp với yêu cầu của một đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

Để đạt được kết quả toàn diện trên, Đảng bộ thành phố đã xác định công tác xây dựng Đảng giữ vai trò “then chốt”, xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, giữ vai trò quyết định trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2018, Thành ủy Vĩnh Yên đã hoàn thành tốt các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kế hoạch học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Việc đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bằng hội nghị trực tuyến kết nối đến cơ sở 9/9 Đảng bộ xã, phường đã mang lại hiệu quả rõ nét.

 

 

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đã sắp xếp giảm được 08 đầu mối cấp phòng, ban của thành phố, giảm cán bộ không chuyên trách của 9 xã, phường từ 189 người xuống còn 76 người; 121 tổ dân phố giảm từ 1342 người xuống còn 605 người. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Hội Hợp là phường đầu tiên của Thành phố thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; mô hình Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Thành ủy ban hành Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 13/02/2018 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, chỉ đạo mỗi chi bộ, đảng bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ hiện nay.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm, trong năm đã kết nạp 181 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 234 đảng viên, tiếp nhận đảng viên chuyển đến 419 đồng chí, chuyển đi 96 đồng chí.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từng bước đổi mới theo hướng “xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương”. Kết quả xếp loại đảng viên năm 2018 có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác dân vận tiếp tục được tăng cường theo hướng sát dân, sát cơ sở. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành ủy đã chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Trong năm, UBKT Thành ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy tổ chức triển khai được 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát chuyên đề. Năm 2018, Đảng bộ thành phố không có tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật và bị thi hành kỷ luật Đảng; có 36 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Trong đó: Cấp ủy các cấp ra quyết định thi hành kỷ luật 31 đảng viên (khiển trách 29, cảnh cáo 02), UBKT Thành ủy ra quyết định thi hành kỷ luật 05 đảng viên (khiển trách 02, khai trừ 03). Việc xem xét, kỷ luật đảng viên được tiến hành thận trọng, chính xác, đúng nguyên tắc thủ tục theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Vì vậy không có đảng viên vi phạm khiếu nại về hình thức kỷ luật.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên phát động liên tục và xuyên suốt trong nhiều năm các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém. Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về học Bác với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ hòa giải, nhà sạch vườn đẹp, thanh niên làm kinh tế giỏi, xây dựng “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, “nuôi heo tiết kiệm”, “giúp đỡ bạn nghèo”, “quỹ đồng đội”, “quỹ vì phụ nữ nghèo đơn thân”, “quỹ bát cháo tình thương”… Công tác dân vận cùng phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 triển khai xuống hệ thống dân vận cơ sở, cùng với việc xây dựng mô hình, điển hình điểm như: Mô hình “khu dân cư gia đình VHTT thôn Đậu” xã Định Trung; Mô hình “Giải phóng mặt bằng của tổ dân phố Cả” phường Hội Hợp, Mô hình “Công tác giải phóng mặt bằng của tổ dân phố Minh Quyết” phường Khai Quang; Mô hình “Đoạn đường Cựu chiến binh tự quản đường Trần Quốc Tuấn” phường Ngô Quyền, đã mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Như vậy, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố Vĩnh Yên phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

 

Lương Văn Long 

Phó Bí thư Thường trực thành ủy

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào