Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức giao ban công tác Đảng, đoàn thể quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

12/04/2019

Chiều ngày 11/4/2019, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, đoàn thể quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019. Đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội thành phố, Bí thư Đảng bộ các xã, phường.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Quý I năm 2019, Thành ủy Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình công tác của cấp ủy; đã ban hành 188 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra. Trong quý, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo thực hiện các chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên, chỉ đạo tổ chức thành công hội thi Tổ chức đảng vững mạnh cấp cơ sở; Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; công tác cán bộ, thực hiện các bước bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố, xã, phường giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, thành ủy cũng tập trung chỉ đạo quan tâm đến nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội, chú trọng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; tập trung cho công tác bồi thường GPMB, giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân....


 

Trong quý tình hình kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận; các chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhất là việc thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn, việc tập trung giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm,…

 


Đ.c Lương Văn Long, Phó Bí thư TT Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quý I. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quý II, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu: Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng thành ủy, MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình công tác của Thường trực Thành ủy đã thông qua. Tiếp tục nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới và làm tốt công tác cán bộ, rà soát chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công Đại hội MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019- 2024. Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác…

 

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào