BTV Thành uỷ tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 9/2019

25/09/2019

 

Sáng ngày 25/9, BTV Thành uỷ Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 9/2019. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, BTV Thành ủy nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.

Việc nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên nói chung và xây dựng thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I nói riêng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, UBND thành phố đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn thông qua việc xây dựng và ban hành Đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm. Cùng với đó, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh liên quan đến công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Quá trình nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên, thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế xã hội...thành phố thường xuyên đối chiếu với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của trung ương, của tỉnh có liên quan, để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố đúng định hướng, quan điểm chỉ đạo, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, của vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố; Lương Văn Long phát biểu tại hội nghị

 

Theo báo cáo của UBND thành phố, sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế duy trì tốc độ tặng trưởng ổn định, có sự chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt cao, bình quân hàng năm tăng 10,9%; y tế, giáo dục đào tạo ngày càng được mở rôgnj về quy mô và nâng cao về chất lượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,77%, công tác giải quyết việc làm đạt kết quả khá; nếp sống văn háo văn minh đô thị có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc...Đến nay, đô thị Vĩnh Yên đạt 81,40/100 điểm, đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I. Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ thành phố, có 18/39 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết; có 15/39 chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu Nghị quyết và có 3/39 chỉ tiêu dự kiến không đạt mục tiêu Nghị quyết...

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, cho ý kiến về nội dung thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ thành phố, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư thành ủy khẳng định đây là Nghị quyết rất quan trọng. Quan điểm, mục tiêu Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt không tách rời nhiệm vụ phát triển thành phố. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của thành phố về nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn, đồng thời lưu ý một số chỉ tiêu nằm ngoài phạm vi thực hiện, một số chỉ tiêu dự kiến không đạt so với Nghị quyết cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cơ bản. Trong phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp cao, với những sản phẩm mang tính đặc trưng; tăng cường phát triển văn hóa, du lịch; chú trọng đẩy mạnh nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải, phân loại rác thải đầu nguồn.

Tiếp đó, hội nghị đã cho ý kiến vào các nội dung: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố; công tác quản lý đất đai tại các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố; cho ý kiến sử đổi bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố, BTV và Thường trực thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Nghe Tiểu Ban văn kiện báo cáo Đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; một số nội dung công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển đảng viên./.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào