Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát phường Tích Sơn về thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV, thực hiện Luật NVQS

26/11/2019

Chiều ngày 25/11/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi giám sát phường Tích Sơn về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, dự bị động viên và thực hiện Luật NVQS. Đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Theo báo cáo của UBND phường Tích Sơn, thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, dự bị động viên và thực hiện Luật NVQS tại địa phương, hàng năm Đảng ủy, HĐND phường Tích Sơn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. UBND phường đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch cụ thể; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, Luật DQTV, Pháp lệnh dự bị động viên; triển khai thực hiện tốt việc đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Hàng năm, công tác đăng ký NVQS cho nam công dân đủ 17 tuổi và công dân sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 27 tuổi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đây là cơ sở để phường Tích Sơn luôn hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ hàng năm. Năm 2018 phường có 14 tân binh, năm 2019 phường có 20 tân binh lên đường làm NVQS.

Bên cạnh đó, toàn phường đã đăng ký quản lý 100% quân nhân DBĐV, với tổng số 272 người, gồm sỹ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; đã tổ chức xắp xếp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cho các đầu mối DQTV theo chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, thành phố và các đơn vị. Hàng năm tổ chức phúc tra, nắm tình hình di biến động để kịp thời bổ sung thay thế. Công tác tổ chức, thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng DQTV đã được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đối với lực lượng dân quân nòng cốt, với tổng số 121 người, được biên chế thành các lực lượng và được tổ chức huấn luyện theo quy định, đúng, đủ chỉ tiêu trên giao. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ, Hội đồng chính sách phường đã rà soát, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định...

 

Một số ý kiến trong đoàn giám sát

 

Sau khi Đoàn giám sát và phường Tích Sơn thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được trong công tác giải quyết chế độ, chính sách, công tác tuyển quân, huấn luyện DQTV của địa phương... Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật NVQS, DQTV và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV của địa phương. Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị phường Tích Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về Luật NVQS, Luật DQTV. Đồng thời, làm tốt công tác nắm danh sách, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tăng cường công tác quản lý, tập huấn, huấn luyện lực lượng DQTV nhằm nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Thu Hà                                                          

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào