THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII), GẮN VỚI CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH NÊU GƯƠNG

22/01/2020

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực thành ủy

 Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung  ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết Trung ương số 04- NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc ban hành Nghị quyết cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng ta. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra, vấn đề cốt lõi nhất là phải gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc các Quy định nêu gương của Đảng.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung  ương  4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  gắn  với  Chỉ  thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy  định  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định số 08 của Trung ương; Quy định số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm điểm tự  phê  bình  và phê bình của  tập  thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), sau kiểm điểm cán  bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên đều xây dựng cam  kết và kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân, làm cho ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển  hóa”  trong  nội  bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính  trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt  của nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đã  thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cụ thể hoá nội dung sinh hoạt chi  bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; coi trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên; năm 2019, Vĩnh Yên cũng đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức Hội  thi Tổ chức Đảng vững mạnh. Thành ủy đã tiến hành soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện nghiêm Đề án quy định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm cấu ngạch công chức làm sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên đảm bảo dân chủ, khách quan trung thực. Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn bộ máy, bố trí sắp xếp cán bộ sau tinh giản một cách hợp lý; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản đảm bảo đủ theo chức năng, nhiệm vụ, giúp các quan, đơn vị ổn định hoạt động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

Ban  Thường  vụ  Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy,  tổ chức đảng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đề cao trách nhiệm gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở; tập trung xem xét, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài ở các địa phương, đơn vị. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố  cáo  của  công  dân  được  quan tâm; việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW  của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của Người  đứng đầu cấp Ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tuyến với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” được đảm bảo; kết quả năm 2019, toàn thành phố đã tiếp và trả lời 103 lượt (198 người) với 70 ý kiến, giảm 118 lượt so với cùng kỳ; các vụ khiếu kiện nổi cộm kéo dài đến nay cơ bản chấm dứt, hạn chế khiếu kiện vượt cấp của công dân. Bên cạnh đó, Thành ủy tiếp tục duy trì hoạt động của 9 Tổ công tác (do đồng chí Ủy viên BTV làm tổ trưởng) dự sinh hoạt cấp uỷ cơ  sở.  Do đó, nhiều vụ việc đã được quan tâm kịp thời giải quyết như: Công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng, đô thị; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố, thực hiện chế độ chính sách cho nhân dân; công tác bảo vệ môi trường; công tác tổ chức, cán bộ... Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố.

Các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về học Bác với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ hòa giải, nhà sạch vườn đẹp, thanh niên làm kinh tế giỏi, xây dựng “Mô hình Hợp tác xã tuổi trẻ Lai Sơn”; “Mô hình Chăm sóc mẹ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn”; “Mô hình thiện nguyện”; “Mô hình: Nhóm can thiệp tim - mạch cấp cứu”; “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”, “Nuôi heo tiết kiệm”, “Giúp đỡ bạn nghèo”, “Quỹ đồng đội”, “Quỹ vì phụ nữ nghèo đơn thân”, “Quỹ bát cháo tình thương, mô hình “Phân loại rác thải  học  đường  tại Trường THPT Vĩnh Yên”.... đã mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào  việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra,  giám sát được quan tâm, chỉ đạo xử      nghiêm   những  tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2019, toàn Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 45 đảng viên, 01 tổ chức Đảng và xóa tên 06, cho ra khỏi Đảng 03 trường hợp.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW và các  quy định nêu gương, trong thời gian tới Đảng bộ thành  phố tiếp tục  quán  triệt thực hiện nghiêm Quy  định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết  Trung  ương  4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ  Chính trị và các Quy định về nêu gương của Trung ương, tỉnh và thành phố... Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có các biện pháp cụ thể, kiên quyết xử lý đối với cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

N.H.N

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào