Đại hội Đảng bộ chính quyền thành phố Vĩnh Yên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025

16/05/2020

 

Trong 02 ngày 15- 16/5/2020, Đảng bộ chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã tổ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy và 143 đảng viên trong Đảng bộ. 

 

Văn nghệ chào mừng

 

Hiện nay, Đảng bộ chính quyền thành phố có 143 đảng viên, 13 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đến các chi bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

 

Đại biểu dự Đại hội

 

Trong 5 năm qua, kinh tế của thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Thu ngân sách hàng năm đạt mục tiêu Nghị quyết thành phố đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố ước đạt 17,3%/năm. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng được các tiêu chí của đô thị loại I.

 

Đ.c Trần Ngọc Hải, Bí thư Đảng bộ chính quyền thành phố phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị và công tác quản lý đô thị, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đầu tư công hàng năm, công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng, công tác quản lý TTĐT đi vào nề nếp... Lĩnh vực tài nguyên môi trường, bồi thường GPMB cũng đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Thành ủy, Chỉ thị của BTV về tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới; tập trung giải quyết các vi phạm còn tồn tại cũ và thường xuyên kiểm tra, giải quyết, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh trên địa bàn. Công tác giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, công tác giải GPMB được tập trung thực hiện. 5 năm qua, thành phố đã ra thông báo thu hồi đất cho 73 dự án, trong đó có 35 dự án đã hoàn thành xong công tác bồi thường GPMB. Việc giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân cơ bản đã hoàn thành. Lĩnh vực xây dựng chính quyền, thành phố đã thực hiện sắp xếp tinh giản được 8 đầu mối phòng, ban, đơn vị của thành phố, giảm 7 cấp trưởng, 9 cấp phó phòng, ban của thành phố.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy chúc mừng Đại hội

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), các quy định nêu gương và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là thái độ phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có trên 94,4% Đảng viên HTTNV, có 23,1% chi bộ đạt TSVM, đã kết nạp được 23 đảng viên mới.

 

 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ chính quyền thành phố xác định: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, CCVC trong cơ quan; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác CCHC trong giải quyết các TTHC; quán triệt học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố đến 100% đảng viên, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hàng năm, 100% chi bộ HTTNV trở lên, kết nạp từ 5-7 đảng viên mới, Đảng bộ đạt HTTNV….

 

Đ.c Bí thư thành ủy: Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ chính quyền thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, thường xuyên nâng cao và đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức hành động trong toàn Đảng bộ. Phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao vai trò trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. BCH Đảng bộ khóa mới cần tham mưu cho cấp ủy cấp trên về mô hình Đảng bộ chính quyền; vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của Đảng bộ bộ, trong xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện có hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; quản lý tốt cán bộ, đảng viên, thường xuyên chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết nội bộ. Tích cực tham mưu cho Thành ủy xây dựng chương trình kế hoạch, lựa chọn những việc khó, những việc thành phố và người dân quan tâm như công tác bồi thường GPMB, công tác giải quyết vi phạm trong quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị, trật tự xây dựng, TTĐT và đặc biệt là những tiêu chí còn thiếu đối với đô thị loại I; tham mưu để lựa chọn những giải pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý thực hiện quy hoạch, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đồng thời với việc nâng cấp cải tạo đô thị hiện đại, quan tâm đến khu vực nông. Chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô. Đặc biệt, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Công tác điều động công tác luân chuyển cán bộ, công tác bổ nhiệm phải được gắn kết với công việc, có thời gian thử thách, kiên quyết loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân. 

Sau Đại hội, đề nghị BCH khóa mới tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trước mắt cần tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, sớm triển khai thực hiện Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất.

 

Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới

 

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Chính quyền thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào