Hội nghị triển khai xây dựng đề án xác định vị trí việc làm

05/06/2013

 

Sáng ngày 05/6, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng đề án xác định vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.

Tại hội nghị lãnh đạo phòng Nội Vụ thành phố đã triển khai kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó phạm vi áp dụng sẽ bao gồm 12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố được thành lập theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Nội vụ, phòng Thanh tra, phòng Tư pháp, phòng Lao Động TB - XH, phòng Y tế, Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng GD - ĐT, phòng TN - MT, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh Tế. Các đơn vị sự nghiệp Đài TT - TH thành phố, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được chọn làm thí điểm xây dựng đề án.

Nội dung cốt lõi của đề án xác định vị trí việc làm là tập trung đánh giá về thực trạng vị trí việc làm, số biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức của mỗi phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Thực trạng công việc của từng vị trí việc làm. Thời gian xác định vị trí việc làm từ năm 2013 đến năm 2015.

 Xác định xây dựng đề án là nhiệm vụ mới nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình trriển khai thực hiện. Do vậy tại hội nghị trong phần thảo luận các ý kiến đều tập trung xoay quanh một số vấn đề: Đánh giá thực trạng vị trí việc làm, tổng số biên chế cần thiết để bố trí, cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

Việc triển khai xây dựng đề án xác định vị trí việc làm nhằm giúp UBND thành phố xác định chính xác, cụ thể việc sử dụng, phân bổ nguồn nhân lực trong các đơn vị. Đồng thời, giúp lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị nắm chắc mức độ phức tạp của từng công việc. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh, tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng những người có đủ năng lực và tiêu chuẩn đảm đương nhiệm vụ một cách có hiệu quả.

 

Văn Tân

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào