Tạm dừng các phương tiện vận chuyển đất qua thành phố Vĩnh Yên từ ngày 20/9 - 20/10/2020

16/09/2020

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thực hiện Kế hoạch số 173 ngày 21/2/2020 của Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các phương tiện hoạt động vận chuyển đất qua địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2020 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

Nguồn: VPO

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào