UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành và triển khai kế hoạch thi hành Luật Chăn nuôi trên địa bàn thành phố

22/07/2019

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi. Nâng cao nhận thức về Luật Chăn nuôi, trách nhiệm triển khai thi hành Luật Chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân. UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành và triển khai kế hoạch thi hành Luật Chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung của kế hoạch tập trung tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Chăn nuôi cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn thành phố đảm bảo việc thực hiện Luật được thống nhất, hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi; rà soát, kiến nghị các thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các văn bản phù hợp với Luật Chăn nuôi

   Tại kế hoạch đã triển khai tổ chức thực hiện đến các phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan. UBND các xã, phường xây dựng, triển khai kế hoạch thi hành Luật Chăn nuôi, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Chăn nuôi tại địa phương. Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động Thú y; đồng thời phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi chấp hành đúng theo quy định và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                     T/h: Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào