Năm 2020 Phường Liên Bảo phấn đấu ngành thương mại dịch vụ chiếm 65,89% cơ cấu kinh tế

12/03/2020

 

Bám sát định hướng phát triển kinh tế của thành phố, trong những năm qua phường Liên Bảo đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ.

 

Phường Liên Bảo phát triển dịch vụ là ngành kinh tế chủ yếu

 

 Hiện nay trên địa bàn phường lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, từng bước đáp ứng nhu cầu đô thị. Riêng trong lĩnh vực dịch vụ  khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ toàn phường có 153 hộ kinh doanh; ăn uống, nhà hàng có trên 500 hộ; trong năm 2019 có 15 doanh nghiệp và 25 cơ sở kinh doanh cá thể mới được thành lập. Để lĩnh vực dịch vụ phát triển, đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết; UBND phường xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện hàng năm với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn về kinh doanh; văn minh thương mại; tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ.

Năm 2019 ngành thương mại dịch vụ toàn phường đạt trên 2.252 tỷ đồng. Năm 2020 phường Liên Bảo phấn đấu ngành thương mại dịch vụ chiếm 65,89% cơ cấu kinh tế của địa phương.

                                                                             T/h: Thu Hằng

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào