Dư nợ vay vốn thông qua ủy thác với tổ chức đoàn thể thành phố Vĩnh Yên đạt trên 113,3 tỷ đồng

18/03/2020

Hiện nay, thành phố Vĩnh Yên có 04 tổ chức hội đoàn thể: Hội Nông dân, Phụ nữ, hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện ủy thác vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Đến nay, tổng dư nợ đã ủy thác thông qua 04 tổ chức hội đạt trên 113,3 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã có trên 1.000 hộ được vay vốn, trong đó có 60 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo ,71 hộ mới thoát nghèo, trên 400 hộ vay hỗ trợ tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm...

 

Các tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai nguồn vốn

 

Nhìn chung, các hội đoàn thể của thành phố đã thực hiện tốt các nội dung ủy thác, có phân công cán bộ phụ trách công tác ủy thác, chỉ đạo hội cấp xã, phường, các tổ tiết kiệm vay vốn phối hợp với Ngân hàng chính sách thực hiện các nội dung ủy thác. Công tác kiểm tra, giám sát của các hội đoàn thể đối với nguồn vốn vay được duy trì thường xuyên. Các hội đoàn thể thành phố đã kiểm tra 29 lượt tại các đơn vị xã, phường, 72 tổ tiết kiệm vay vốn và trên 200 hộ vay. Cùng với đó, các hội đoàn thể xã, phường đã kiểm tra 176/176 tổ tiết kiệm vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn định kỳ đối với 865 hộ vay.

 

Các mô hình kinh tế phát triển từ nguồn vốn vay

 

Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được một phần nhu cầu vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm, góp phần tăng sản phẩm hàng hóa và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội địa phương. 

T/h: Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào