Năm 2019 thành phố Vĩnh Yên phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt trên 3000 ha

01/03/2019

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung và giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015 - 2020 của UBND thành phố đã đề ra, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị thành phố Vĩnh Yên đã triển khai kế hoạch phát triển Nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019 thành phố Vĩnh Yên phấn đấu: Về trồng trọt tổng diện tích gieo trồng năm 2019 đạt 3.026 ha với tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 14.293,6 tấn. Trong đó: Cây lúa đạt 2.420 ha, năng xuất đạt 57,4 tạ/ha, sản lượng 13.944 tấn; Cây ngô 76 ha năng suất 40ha, sản lượng 349,6 tấn; Cây rau, đậu các loại 404 ha năng suất 192 tạ/ ha; sản lượng 7.556 tấn,.. Về chăn nuôi phấn đấu tổng đàn gia súc là 10.930; đàn gia cầm là 275.000 con. Về thủy sản phấn đấu diện tích nuôi trồng 415ha với sản lượng 612 tấn.

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của NN giúp người dân tiếp cận và triển khai vào thực tế sản xuất trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, khuyến khích kinh tế hộ mở rộng đa dạng hóa hình thức hợp tác quan hệ với các thành phần kinh tế khác và giữa các hộ với nhau; mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trú trọng chất lượng giống, thời vụ và biện pháp kỹ thuật thâm canh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng, vật nuôi để kịp thời chỉ đạo phòng trù hiệu quả bảo vệ an toàn cho sản xuất; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra ATTT thuộc ngành nông nghiệp, sản xuất kinh doanh trên thị trường, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất.

T/h: Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào