UBND thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn

28/12/2021

Để chủ động và tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo tập trung các nguồn lực để tiếp tục triển khai, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định của Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của UBND thành phố về phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2025; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19...

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP, tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản để triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố. Công an thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 1: Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh các sản phẩm từ lợn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh DTLCP, không để dịch bênh lây lan diện rộng.

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợn mắc, nghi mắc bệnh DTLCP theo quy định. Các phòng, ban, đơn vị thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động, tăng cường phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, phường triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố.

                                                                           Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào