Năm 2022, thành phố Vĩnh Yên thực hiện chỉnh trang đô thị các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện khoảng 61,884 tỷ đồng

25/05/2022

Nhằm đảm bảo công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm trên địa bàn thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu và nâng cao đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý hạ tầng kỹ thuật tạo lập diện mạo mới cho thành phố Vĩnh Yên. UBND thành phố xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022.

Theo đó, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường trên các tuyến đường phố, ngõ trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý, duy tu các công trình giao thông trên địa bàn đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông. UBND các xã, phường chủ động rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện khảo sát thiết kế, lập dự án cải tạo chỉnh trang đường ngõ xóm trên địa bàn, tổ chức thẩm định, phê duyệt và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn của từng đơn vị. Mỗi xã phường thực hiện cải tạo, chỉnh trang 01 tuyến đường ngõ, xóm theo quy mô, giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định trước ngày 20/12/2022. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 61,884 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố hỗ trợ mỗi xã phường 1,0 tỷ đồng/dự án chỉnh trang, tổng vốn hỗ trợ 9,0 tỷ đồng. Ngân sách xã, phường khoảng: 52,884 tỷ đồng.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo kế hoạch đề ra.

                                                                                             Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào