UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

11/04/2019

           Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện. UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thành phố.

             Nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại Kế hoạch là tập trung tuyên truyền các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như: Luật phòng, chống tham nhũng; Luật công an nhân dân; Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật cảnh sát biển Việt Nam; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Tuyên truyền các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như: Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, phường tổ chức phổ biến, quán triệt thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp luật và nhân dân bằng các hình thức phù hợp, trong thời gian: Quý I, II năm 2019; việc Biên soạn, biên tập, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền về những nội dung cơ bản của các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ được phòng Tư pháp thực hiện trong Quý II, III năm 2019.

             Toàn văn nội dung văn bản Luật sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phần, Trang thông tin điện tử của thành phố để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng văn bản.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào