Năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đạt 75%

22/02/2021

Năm 2020, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quan tâm, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được quan tâm thực hiện bằng các hoạt động hiệu quả, đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, góp phần để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của các hộ gia đình chính sách.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng luôn được thành phố chú trọng, đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Hàng năm giải quyết việc làm mới cho hơn 1.500 lao động. Hoạt động xây nhà đại đoàn kết, trợ giúp người nghèo, hộ nghèo; đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của các đối tượng chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến năm 2020 còn 0,46%.

                                                                             Hồng Nhung

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào