Vĩnh Phúc hoàn thành gần 89% nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

08/10/2019

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2016, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 01 và Chương trình hành động số 49 của BCH Đảng bộ tỉnh về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2016-2021 với 185 nhiệm vụ.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đề án, đến nay, Vĩnh Phúc đã hoàn thành 164 nhiệm vụ/185 nhiệm vụ, đạt 88,6%. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể hoàn thành 54/55 nhiệm vụ; khối chính quyền hoàn thành 110/130 nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã tiến hành sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố thành 131 thôn, tổ dân phố mới; giảm được 203 đầu mối, gồm 82 đầu mối cơ quan hành chính và 121 đầu mối đơn vị sự nghiệp.

Đến tháng 9/2019, cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp đã cắt giảm 1.349 biên chế so với năm 2015, đạt 5,9%; cấp xã giảm 137 chỉ tiêu cán bộ, công chức so với Nghị định số 92 của Chính phủ. Toàn tỉnh tinh giản 274 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ; giải quyết thôi việc cho 1.030 người theo Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh; sắp xếp, giảm 2.708 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, đạt mục tiêu giai đoạn 2017-2020 của Đề án 01 BTV Tỉnh ủy đề ra.

Đối với việc thực Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, cấp tỉnh có 2 đơn vị sự nghiệp công tập tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, 34 đơn vị tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, 85 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên và 32 đơn vị ngân sách đảm bảo chi thường xuyên. Đối với cấp huyện, có 12 đơn vị tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, 105 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên và 402 đơn vị ngân sách đảm bảo chi thường xuyên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đề án 01, Vĩnh Phúc còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Biên chế hiện có ở một số cơ quan, đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện...thấp, không đáp ứng yêu cầu và không được giao thêm biên chế nhưng vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%; việc sáp nhập một số đơn vị vẫn còn mang tính cơ học, chưa có cơ sở khoa học đầy đủ, chưa có sự nghiên cứu bài bản, cụ thể về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trước khi sáp nhập với nhau. Việc đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do các quy định hiện hành về tuyển dụng công chức, viên chức và chế độ tiền lương còn thấp nên khó thu hút được nhân tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước; việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giữa cấp huyện và cấp xã khó khăn do quy định cán bộ, công chức cấp xã để trở thành công chức cấp huyện trở lên phải thông qua sát hạch...

Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc và để hoàn thành 21 nhiệm vụ còn lại, tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy về công tác này. Cùng với đó, ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; chỉ đạo tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác để làm cơ sở tinh giản biên chế đối với những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm. Tăng cường luân chuyển cán bộ, nhất là luân chuyển về cơ sở và luân chuyển giữa các xã, phường, thị trấn để đào tạo cán bộ và khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ địa phương. Đồng thời, rà soát đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa cao.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: