Nỗ lực để năm 2020, Vĩnh Phúc có 80% trở lên doanh nghiệp thành lập được tổ chức đảng

09/07/2019

Vĩnh Phúc có gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó, có khoảng 97% là các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Những năm qua, cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, tỉnh luôn quan tâm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, tôn trọng, tạo điều kiện và đảm bảo các quyền thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp. Thế nhưng, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn.

Theo thống kê của Đảng ủy Khối doanh nghiệp, đến nay, toàn tỉnh có gần 130 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp với trên 4.000 đảng viên, trong đó chỉ có 43 chi, đảng bộ thuộc công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp tư nhân và 2 chi bộ thuộc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Số doanh nghiệp có tổ chức đảng so với tổng số doanh nghiệp hiện có không nhiều, toàn tỉnh còn có đến 20 doanh nghiệp có từ 1 đến 2 đảng viên, hơn 300 đảng viên có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp nhưng sinh hoạt đảng tại nơi cư trú. Điều đáng nói là dù tỉnh và các đơn vị chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhưng 6 tháng đầu năm nay, cả tỉnh mới có thêm 1 doanh nghiệp tư nhân thành lập tổ chức đảng là Công ty TNHH Dương Linh, huyện Yên Lạc với 10 đảng viên. Đặc biệt, vai trò của nhiều tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong các doanh còn mờ nhạt, phương pháp công tác còn hạn chế, nội dung sinh hoạt thiếu cụ thể, hấp dẫn với người lao động và chưa mang lại hiệu quả thiết thực với doanh nghiệp.

Còn theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Vĩnh Phúc mới đạt 72% chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và rất khó để đạt mục tiêu đến năm 2020 có 80% trở lên doanh nghiệp có từ 3 đảng viên chính thức thành lập được tổ chức đảng.

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ thành lập tổ chức đảng thấp là do một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Công tác vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp trong việc hình thành tổ chức đảng chưa thường xuyên. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, còn băn khoăn và chưa ủng hộ, thậm chí gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức đảng và cho rằng thời gian để các đảng viên hội họp, sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị. Cùng với đó, một bộ phận công nhân, người lao động chưa giác ngộ về chính trị hoặc chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt là làm việc để có lương, thưởng và còn tư tưởng sợ mất việc, không làm việc ổn định tại công ty nên không thiết tha phấn đấu vào Đảng. 

Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, nhất là ở các tổ chức đảng có bí thư, phó bí thư không phải là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp. Nền nếp, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng tại một số doanh nghiệp chưa đảm bảo, chưa thiết thực; công tác quản lý đảng viên còn lỏng lẻo; kinh phí, điều kiện hoạt động khó khăn. Điều đáng nói, nhiều tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp không thống nhất và đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu về phát triển đảng trong các doanh nghiệp mà Nghị quyết 07 đề ra, mới đây, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 137 về thực hiện Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trogn các đơn vị kinh tế tư nhân. Theo đó, Tỉnh ủy sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, các huyện phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra những giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động.

Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong doanh nghiệp nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Cùng với đó, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong doanh nghiệp trong việc nêu gương và thuyết phục quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu về Đảng và chấp hành Điều lệ Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát triển các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, làm cơ sở chính trị để tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức đảng.

Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày: