Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu của Bộ TNMT quy định.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và     Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân                                                              

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ địa chính)