Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (theo mẫu)

 - Danh sách tu sĩ

 - Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Tổ chức.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản chấp thuận

 

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Hướng dẫn số 01/HD-BTG, ngày 15/04/ 2009 của Ban Tôn giáo Vĩnh Phúc hướng dẫn thực hiện một số quy định quản lý Nhà nước về Tôn giáo).