Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký sinh hoạt đạo tin lành (theo mẫu);

+ Chương trình cụ thể của từng hoạt động tôn giáo diễn ra trong năm (Người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham gia, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời gian

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Tổ chức

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận hoặc Văn bản không chấp thuận.

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Đơn đăng ký sinh hoạt đạo tin lành (Mẫu 1: ĐXĐKXHTG - Công văn số 177/TGCP-TL, ngày 22/3/2006 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái tin lành).