Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu số 02-TP-TGPL)

- Giấy tờ chứng minh người được trợ giúp pháp lý.

- Giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc.

 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 Không qui định ngày.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tư pháp 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Kết quả trợ giúp pháp lý theo đơn yêu cầu

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu số 02- TP-TGPL) - Thông tư số 05/2008/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý.